Algemene voorwaarden Stichting Simon Tahamata Soccer Academy

I. Definities

I.I In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
I.II “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY aangaat.
I.III “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de
diensten van SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY .
I.IV “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY en Opdrachtgever ter zake van één of meer door SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
I.V “Deelnamekosten”: de totale som van de door SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.
I.VI ” SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY “: Simon Tahamata Soccer Academy gevestigd te Nieuw-Vennep

II. Toepasselijkheid

II.I Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende de “SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY ”.
II.II De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY uitdrukkelijk van de hand gewezen.
II.III Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
II.IV In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
II.V Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

III. Overeenkomst en de totstandkoming

III.I Alle aanbiedingen van SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
III.II De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt en het formulier heeft verstuurd.
III.III Bij aanmelding via het internet is er sprake van 2 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

IV. Betaling

IV.I iDEAL betaling. SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY biedt de mogelijkheid tot betalen via internetbankieren. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. De inschrijving is rond zodra de betaling door SIMON TAHAMATA SOCCER
ACADEMY is ontvangen.
IV.II Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
IV.III Bij niet tijdige betaling behoudt SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

V. Instructies en gedragsregels

V.I Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
V.II Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

VI. Aansprakelijkheid van SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY

VI.I Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van SIMON TAHAMATA SOCCER
ACADEMY , als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
VI.II SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
VI.III Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.
VI.IV SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY is verantwoordelijk voor de welzijn van Deelnemer voor de lengte van de overeenkomst.
VI.V Deelname is op eigen risico.

VII. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

VII.I Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.
VII.II Opdrachtgever zal SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

VIII. Overmacht/Wijziging/Annulering SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY

VIII.I Indien SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
VIII.II Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement.

IX. Annulering door Opdrachtgever

IX.I Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
IX.II Annulering vanaf 7 dagen voor de activiteit kan alleen geschieden met één van de volgende redenen: ziekte, blessure of ernstige calamiteiten. In geval van ziekte of blessure dient een doktersverklaring te worden overhandigd aan SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY.
IX.III Andere redenen voor annuleren kunnen alleen worden aangedragen tot 2 dagen voor de activiteit, met de daarbij horende administratie en annuleringskosten. IX.IV Bij annulering van de Overeenkomst voor de activiteit wordt per Deelnemer worden de volgende
regels gehanteerd:

  • Elke deelnemer betaalt het volledige inschrijfgeld voorafgaand de trainingserie.
  • Indien een deelnemer een training mist worden de kosten van de gemiste trainingen niet vergoed.
  • Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald of worden meegenomen naar het volgende blok.

X. Gevonden voorwerpen

X.I Gevonden voorwerpen worden na afloop van een activiteit nog 7 dagen door SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY bewaard. Na het verstrijken van deze periode is SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.

XI. Toepasselijk recht en geschillen

XI.I Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
XI.II Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam

XII. overige bepalingen

XII.I Beeldmateriaal van de SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY activiteiten en haar deelnemers, opgenomen terplekke en op diverse locaties kunnen door SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY worden gebruikt in haar communicatiemiddelen ter promotie van SIMON TAHAMATA SOCCER ACADEMY